Taksat dhe tatimet 

Çdo ndërmarrje e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, i nënshrohet tatimeve. Prandaj, çdo ndërmarrës i/e ri/re, duhet të njoftohet me sistemin tatimor në vend në mënyrë që të jetë në përputhje me ligjin dhe të mos penalizohet për mosrespektim. 

Në Kosovë, ndërmarrjet i nënshtrohen taksave dhe tatimeve të mëposhtme:

  • Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 
  • Tatimi në të Ardhurat e Korporatave 
  • Tatimi në të Ardhurat Personale 
  • Kontributet Pensionale 
  • Tatimi në Lojërat e Fatit (Licencimi) 
  • Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (Import)  
  • Taksat Doganore 
  • Akcizat 
  • Tatimi mbi Pronën  
  • Taksat lokale 

Për të mësuar më shumë rreth taksave dhe tatimeve që aplikohen në Kosovë, cilat vlejnë për ndërmarrjen tuaj, si dhe rreth përiqindjeve te tyre, klikoni më poshtë dhe shfletoni broshurën mbi taksat dhe tatimet. 

 Hap broshurën