Taksat dhe tatimet

Borshurë mbi taksat dhe tatimet e biznesit
Date
30.11.2020

Çdo ndërmarrje e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, i nënshrohet tatimeve. Prandaj, çdo ndërmarrës i/e ri/re, duhet të njoftohet me sistemin tatimor në vend në mënyrë që të jetë në përputhje me ligjin dhe të mos penalizohet për mosrespektim. 

Në Kosovë, ndërmarrjet i nënshtrohen taksave dhe tatimeve të mëposhtme:
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 
Tatimi në të Ardhurat e Korporatave 
Tatimi në të Ardhurat Personale 
Kontributet Pensionale 
Tatimi në Lojërat e Fatit (Licencimi) 
Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (Import)  
Taksat Doganore 
Akcizat 
Tatimi mbi Pronën  
Taksat lokale 

Për të mësuar më shumë rreth taksave dhe tatimeve që aplikohen në Kosovë, cilat vlejnë për ndërmarrjen tuaj, si dhe rreth përiqindjeve te tyre, klikoni në broshurën mbi taksat dhe tatimet. 

 Hap broshurën